เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

 

>>>> การศึกษาในโรงเรียน

ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

>>>> การศึกษานอกโรงเรียน

สายสามัญ

๑.       ระดับประถมศึกษา                                                 ๓๔         คน / ปี

๒.     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                      ๒๗         คน / ปี

๓.      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบทางไกล            -             คน / ปี

๔.      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบพบกลุ่ม           ๓๗         คน / ปี

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     ๑๔  แห่ง

 

>>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน    ศูนย์

 

 

>>>> การสาธารณสุข

(๑)  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ  ดังนี้

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง           แห่ง  

   (รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑,,,,,๑๐,๑๓,๑๔)

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า       แห่ง 

   (รับผิดชอบ หมู่ที่  ,,,,๑๑,๑๒)

(๒)  จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

-   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                    จำนวน               คน

-   อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)     จำนวน      ๑๕๘   คน

-   อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)     จำนวน       ๖๐      คน

-   อาสาสมัครดูแลผู้พิการ(อพมก.)    จำนวน       ๔๗     คน

(๓)  บัตรประกันสุขภาพ

-   จำนวนผู้มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (๓๐ บาท)   จำนวน ๗,๕๔๔ คน

-   จำนวนผู้มีบัตรประกันสังคม ทั้งหมด จำนวน ๑,๘๒๐  คน

-   จำนวนผู้มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  จำนวน  ๔๑๓  คน

-   อื่น ๆ (ต่างด้าว)   จำนวน   ๖๑  คน

 ()  การใช้บริการในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลบ้านซ่องมีรถเก็บขยะ จำนวน ๒ คันและถังขยะในแต่ละชุมชน

 

>>>> การรักษาความสงบเรียบร้อย

-  มีที่พักสายตรวจประจำตำบล       แห่ง

-  ศูนย์ อพปร.เทศบาลตำบลบ้าน        แห่ง

-  การติดตั้งถังดับเพลิงประจำชุมชน   จำนวน  ๔๙  ถัง

 

>>>> สถาบันและองค์กรทางศาสนา

๑. วัดบ้านซ่อง                                       ๒. วัดหนองหว้า

๓. วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม               ๔. วัดหัวกระสังข์

๕. วัดเกาะไม้แดง                                 ๖. วัดธารพูด

๗. วัดหนองสองห้อง                           ๘. วัดแถวธาร 

๙. สำนักสงฆ์จิตวิปัสนา                      ๑๐. สำนักสงฆ์สวนสวรรค์

 

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.92.164.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,416,916

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.