ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง 

การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง
การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง  

การวิเคราะห์ SWOT ตำบลบ้านซ่อง

 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ตำบลบ้านซ่อง   ดังนี้  

 

>>> จุดแข็ง (Strengths)

v    มีพื้นที่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม

v    มีที่ดินเพียงพอสำหรับการเกษตร

v    มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถติดต่อได้หลายจังหวัด

v    มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

v    บุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร

v    มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

v    มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน 

 

>>> จุดอ่อน (Weaknesses)

v    ขาดแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่พอเพียง

v    ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาสูง

v    ทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ำเสื่อมโทรม

v    ขาดทักษะในการพัฒนาด้านอาชีพและด้านการตลาด

v    การรวมกลุ่มเพื่อประสานงานในเรื่องราคาผลผลิตสินค้าการเกษตรยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ

v    เกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

v    ประชาชนไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 

>>> โอกาส (Opportunities)

v    ทุกภาคส่วนสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและด้านวิชาการ

v    มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายจังหวัด สามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

 

>>> ภัยคุกคาม (Threats)

v    ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด

v    การประกันราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ทั่วถึง

v    ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาไม่แน่นอนและมีความแปรปรวนสูง

v    ผู้ผลิต จำหน่ายปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง

v    พ่อค้าคนกลางมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,921

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.