ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

     ด้วยเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่จะทำให้ขาดความเป็นกลาง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม ตรวจสอบได้  ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ได้กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ในหัวข้อ “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ”  

     ดังนั้น เพื่อให้การใช้ดุลพินิจของผู้มีหน้าที่และอำนาจในการตัดสินใจ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างรอบคอบมีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอย่างเพียงพอ  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ดังนี้

     1. ระดับผู้บังคับบัญชา  การใช้ดุลพินิจให้อาศัยหลักดังต่อไปนี้

          1.1 หลักข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ให้เพียงพอและรอบด้านต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

          1.2  หลักข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

          1.3 หลักข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจภายใต้หลักข้อเท็จจริงที่แสวงหาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

     2. ระดับผู้ใต้บังคับบัญชา  นอกจากการปฏิบัติตามหลักข้อ 1.1 – 1.3 แล้ว ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้อีก

          2.1 ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

          2.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน

     3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  หากพบว่ามีการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน แก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้อง

     4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

     5. ทุกส่วนราชการ ต้องส่งเสริมวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ การนำแนวทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นต้น

 

ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,874

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.