เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  ตามเส้นทางขบวนแห่ทางบกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เป็นการแสดงออกในความเคารพบูชาศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อโสธรและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อไป
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมกิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564  โดยร่วมกันจัดเตรียมและนำไข่ไก่ต้มร่วมบวงสรวงหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 1,000 ฟอง 
นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่องเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการจัดประชุมดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  มีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นเอกฉันท์
เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางวรรณภา บุบผะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ วาชาญ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่มอบสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัพ) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าถึงสวัสดิการและบริการของ ศพอส.
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564  งานสวัสดิการสังคม  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ที่ยื่นคำขอรับบริการ (e-Service) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เพื่อให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป  และมอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
นายวริษฐ์  มณีคง รองปลัดเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ลงพื้นที่เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับตลาดสด   ตลาดนัด เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งพ่อค้า/แม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัย และกำชับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล/จุดล้างมือ ลดความแออัดภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในตลาด ได้แก่ มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่องดำเนินโครงการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดย นายเดชา  คชเลิศ  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ  เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามการทำงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค 19) ติดตามผลการได้รับวัคซีนโควิค 19 ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมอบจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ได้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันโควิค 19  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุรศักดิ์  จิตรอาษา ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านซ่อง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศุนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน ในเดือนมิถุนายน 2564 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
งานสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ร่วมกับนายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง และนายเอกชัย อรุณฉลาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยทีมเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลพนมสารคาม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า ให้แก่นายสมบูรณ์ ทองเปี่ยม อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 12 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัว คือ โรควัณโรคเยื่อหุ้มปอด โรคเบาหวาน มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ต้องใช้ออกซิเจนเพื่อใช้ในการช่วยหายใจ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตำบลบ้านซ่อง โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 15 คน ณ. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลบ้านซ่อง โดยนายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.92.164.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,416,922

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.