ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     ห้องหนังสือรับ 
ห้องหนังสือรับ
ห้องหนังสือรับ  
     ทะเบียนคุมเดือน ต.ค.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุมเดือน ก.ย.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุมเดือน ส.ค.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุมเดือน ก.ค.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุมเดือน มิ.ย.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม พ.ค. 62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม เม.ย.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม มี.ค.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม ก.พ.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม ม.ค.62เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม ธ.ค.61เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม พ.ย.61เปิดอ่าน
     ทะเบียนคุม ต.ค.61เปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (รายนายประสิทธ์ ต.หิรัญญากร ผอ.กองช่าง.)เปิดอ่าน
     การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.เปิดอ่าน
     แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฏรในเขตป่าอนุรักษ์ตามมติ ครม.เปิดอ่าน
     ขอขอบคุณเปิดอ่าน
     แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     การตราร่างข้อบัญญัติ/ร่างบัญญัติอื่นที่มิใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมภายใต้กฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอีกทั้งแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฏหมายปกครอง คดีปกครองและหลักปฏิบัติราชการของ อปทเปิดอ่าน
     ขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนง.ราชการ หรือ พนง.อื่น ของรัฐ ในพื้นที่ จ.ฉช ปฏิบัติตามกฏหมายจราจรเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 7เปิดอ่าน
     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562เปิดอ่าน
     การจัดกิจกรรมวันเทศบาลเปิดอ่าน
     การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     การเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลาง พนง.เทศบาลและกรรมการผู้แทน อบต. ในคณะกรรมการ พนง ส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่างเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (จม.ข่าว ม.ค.62)เปิดอ่าน
     การออกคำสั่งให้นายก อบต. รองนายกฯ ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 92 แห่งพ.ร.บ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ.2537เปิดอ่าน
     ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ (อบต.ท่ากระดาน)เปิดอ่าน
     ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านซ่อง ครั้งที่ 21 ปี2562เปิดอ่าน
     โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการรุ่นที่ 11-15เปิดอ่าน
     แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุกเปิดอ่าน
     ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดอ่าน
     การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในภาวะพฤตพลังให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเปิดอ่าน
     ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต. 2 ตน. 6 อัตราเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0(Chief executives of Local Administion 4.0) รุ่น 11-15เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563เปิดอ่าน
     ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ปี 2562เปิดอ่าน
     ร้องเรียนการเลี้ยงไก่และสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมายเปิดอ่าน
     ส่งวารสารสื่อประชาสัมพันธ์ ที่นี่..บ้านสวนเปิดอ่าน
     ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนง.ท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การดำเนินโครงการมหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,870

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.