ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
เว็บไซต์ในเครือข่าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปของเทศบาล
การปกครอง
จำนวนประชากร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ข้อมูลอื่น ๆ
สถิติการเลือกตั้ง
รายได้ของเทศบาล
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง
ติดต่อเรา
เจตสำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรม
นโยบายด้านบริหารบุคคล
ข้อมูลสถิติ
นโยบาย No Gift Policy
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
หน่วยตราจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการรับบริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสาร
สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
แผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการติดตามประเมินผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการพัฒนาด้านบริหารงานบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติอื่น ๆ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมพนักงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
การควบคุมภายในองค์กร
ผลการประเมิน LPA
วารสารเทศบาล
จดหมายข่าวเทศบาล
ผลการประเมิน ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสียงการทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong
เมนูทางขวา
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
ข้อมูล ITA ประจำปี 2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก ทต.จว.ฉช. 2564
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ขนาดของเทศบาล ?
เทศบาล คืออะไร?
เทศบาลตำบล คืออะไร?
เทศบาลเมือง คืออะไร?
เทศบาลนคร คืออะไร?
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประวัติ "วันท้องถิ่นไทย"
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุุคลากร
การประเมินผลการปฏิบ้ติงาน
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ถาม-ตอบ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวิน
ศาสตร์พระราชาบ้านหนองหว้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์
ระบบข้อมูลกลาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
การจัดการองค์ความรู้
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบการเลือกตั้ง
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ห้องหนังสือรับ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ระบบจองคิวออนไลน์
facebook
google
ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ สำหรับประชาชน
ขอบัตรคนพิการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหว้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 สิงหาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.244.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,485,857

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.