เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
เว็บไซต์ในเครือข่าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปของเทศบาล
การปกครอง
จำนวนประชากร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ข้อมูลอื่น ๆ
สถิติการเลือกตั้ง
รายได้ของเทศบาล
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง
ติดต่อเรา
เจตสำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรม
นโยบายด้านบริหารบุคคล
ข้อมูลสถิติ
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการรับบริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสาร
สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
แผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการติดตามประเมินผล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการพัฒนาด้านบริหารงานบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติอื่น ๆ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการป้องกันการทุจริต
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายงานการประชุมพนักงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจ
การควบคุมภายในองค์กร
ผลการประเมิน LPA
วารสารเทศบาล
จดหมายข่าวเทศบาล
ผลการประเมิน ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสียงการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก ทต.จว.ฉช. 2564
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ขนาดของเทศบาล ?
เทศบาล คืออะไร?
เทศบาลตำบล คืออะไร?
เทศบาลเมือง คืออะไร?
เทศบาลนคร คืออะไร?
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ประวัติ "วันท้องถิ่นไทย"
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุุคลากร
การประเมินผลการปฏิบ้ติงาน
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การดำเนินการมาตราการคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ถาม-ตอบ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวิน
ศาสตร์พระราชาบ้านหนองหว้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์
ระบบข้อมูลกลาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
การจัดการองค์ความรู้
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบการเลือกตั้ง
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ห้องหนังสือรับ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ระบบจองคิวออนไลน์
facebook
google
ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ สำหรับประชาชน
ขอบัตรคนพิการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหว้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.92.164.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,416,749

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.